Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN workshops en workshoparrangementen
KLIK HIER om de pdf met Algemene voorwaarden te downloaden.

Adres:     Edisonweg 10, 1821 BN Alkmaar
Email:     Heart@hearttravel.nl

Heart Travel wordt vertegenwoordigd door Ingrid Stijsiger en Cindy van der Linde. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar op 06-53 60 43 80 & 06-24 20 20 11

1.   Definities
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop. Degene die een arrangement afneemt van Heart Travel wordt opdrachtgever genoemd. De docent is degene die is gecontracteerd door Heart Travel tot het geven van een workshop. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.   Inschrijving
a.    Een inschrijving voor een workshop via de website of op het adres van Heart Travel is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van CININ o.v.v. Heart Travel. Op het inschrijfformulier of op de offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

b.   Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

c.    Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de acht en tien deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven.

d.   Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.

e.   Heart Travel bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds schriftelijk (per post of e-mail).

f.    Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een volgeboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert Heart Travel degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

3.   Deelnamekosten
Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld. 

In een offerte voor een arrangement/besloten groepsactiviteit wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximumaantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Heart Travel behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.

Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

4.   Betaling
a.    De cursist betaalt direct bij het inschrijven  via internet door overschrijving op de bankrekening van CININ o.v.v. Heart Travel.

b.   Heart Travel behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

c.    Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurd Heart Travel de opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshoparrangement.

d.   Betaling door de opdrachtgever dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.

e.   Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Heart Travel voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.

5.   Annulering door en verhindering van de cursist
De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per post of e-mail heart@hearttravel.nl te geschieden.

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij Heart Travel uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd. Bij annulering gelden de volgende regels:

a.    Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

b.   Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

c.    Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

d.   Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

6.   Annulering door Heart Travel

a.    Heart Travel behoudt zich het recht voor bij zeven of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

b.   Heart Travel behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist of opdrachtgever hier-over zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

7.   Vervanging van de docent
Heart Travel is te allen tijde gerechtigd een door haar met de uitvoering van de workshopovereenkomst belaste docent te vervangen door een andere docent.

8.   Aansprakelijkheid van de cursist en deelnemer
Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van Heart Travel, behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door cursist aan Heart Travel is betaald. De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialmen Door de cursist aangebrachte schade aan bezittingen van Heart Travel zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

9.   Aansprakelijkheid van Heart Travel
a.    Heart Travel is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop of workshoparrangement, tenzij Heart Travel opzet of grove schuld kan worden verweten.

b.   Indien Heart Travel op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

10. Intellectueel eigendom
De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshop-materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Heart Travel voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heart Travel is de cursist of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11. Communicatie
a.    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer en Heart Travel (dan wel door ingeschakelde derden), is Heart Travel niet aansprakelijk, tenzij Heart Travel opzet of grove schuld kan worden verweten.

b.   De administratie van Heart Travel geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Klachten
a.    De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of het workshoparrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan Heart Travel. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

b.   Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

c.    Als een cursist naar oordeel van Heart Travel hinder veroorzaakt tijdens een workshop of workshoparrangement, dan houdt Heart Travel zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

13. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Heart Travel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Heart Travel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

14. Auteursrecht
Gemaakte foto’s tijdens de workshop kunnen, na goedkeuring van de gefotografeerde, gebruikt worden voor eigen promotionele doeleinden en marketingactiviteiten, waaronder de website, blog, portfolio, op social media, voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten.